top of page

Participatie Koepel

Aangesloten verenigingen bij de Participatie Koepel VHM

INLEIDING;

Er is de afgelopen jaren in de Vereniging Historische Militaria de behoefte ontstaan om op en andere manier met onze hobby om te gaan en deze te beleven.

Het bestaande platform waar wij net als vele re-enactment verenigingen lid van waren, het LPLG,  voldeed niet meer aan de wensen van onze vereniging, de belangen van de VHM werden niet op een voor ons wenselijke manier behartigt. Het te hebben van een te brede bedding was één van onze kritieken. 

De VHM wenste zich te concentreren op de 20ste-eeuwse militaria.

Vanaf eind 2020 zijn wij in overleg gegaan met het Ministerie van Justitie inzake de aanvraag om zelf de erkend te worden als koepel.

Onze aanvraag werd vergezeld met tal van aanbevelingen door diverse organisaties en personen die een grote rol spelen in de 20ste-eeuwse militaire geschiedenis, waar wij in het verleden mee hebben samen gewerkt.

Denk hier bij aan historici, museum directeuren, mensen uit de TV en filmwereld.

 

HET ANTWOORD VAN DE MINISTER;

Her antwoord welke wij van de Minister van Justitie kregen luidt als volgt;

Op uw schrijven door mij ontvangen op 15 december 2020 heeft u namens de Vereniging Historische Militaria verzocht om erkenning als koepelorganisatie voor

re-enactmentverenigingen als bedoeld in onderdeel B/4 van de Circulaire Wapens en Munitie 2019. Met deze brief reageer ik op uw brief.

Aanvraag om erkenning;

Uit de geldende wet en regelgeving vloeit voor de Minister van Justitie en Veiligheid geen publiekrechtelijke bevoegdheid voort om koepelorganisaties als zodanig te erkennen. Ik kan dan ook geen besluit nemen op uw brief.

Hierbij merk ik op dat in de Circulaire wapens en munitie 2019 staat opgenomen dat het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) door mij is erkend.

Voortschrijdend inzicht leert mij dat ook voor het erkennen van het LPLG geen publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat.

ik zal bezien of en hoe het erkennen van koepelorganisaties voor re-enactmentverenigingen kan worden geborgd in de wet en regelgeving. Ik zal dit doen in het thans lopende traject van de herziening van de wet wapens en munitie.

Verder geef ik u mee dat vanuit de Wet wapens en munitie er geen beletsels zijn om te acteren als koepel organisatie voor re-enactmentverenigingen en als belangenbehartiger voor re-enactmentverenigingen op te treden.

Het niet kunnen erkennen van de Vereniging Historische Militaria als koepelorganisatie in het kader van de Wet wapens en Munitie laat onverlet dat verenigingen die zijn aangesloten bij de Vereniging Historische Militaria, dan wel een lid van deze vereniging, een aanvraag om afgifte van een (verenigings)verlof of ontheffing tot het voorhanden hebben van wapens kan worden ingediend bij de tot afgeven van daarvan bevoegde instantie. De beoordeling van een dergelijke aanvraag, waaronder of er sprake is van een redelijk belang, berust bij de betreffende instantie.

HET LOGISCHE VERVOLG;

Het antwoord van de Minister van Justitie is helder en laat duidelijk zien de de positie van het LPLG totaal anders is dan dat wat wij al jaren lang dachten 

De VHM is gestart met het opzetten van een participatie koepel, een samenwerkingsverband tussen diverse re-enactment verenigingen in Nederland met als doel

het 20-ste -eeuwse re-enactment naar een hoger plan te tillen en de onderlinge reeds bestaande samenwerking te versterken en waar nodig te verbeteren.

De besturen van de van de participerende verenigingen zijn de sturende factoren in deze. Dit in tegenstelling tot de centralisatie zoals gehanteerd wordt in het LPLG.

Inmiddels heeft de VHM aan de Minister van Justitie en Veiligheid kenbaar gemaakt dat  zij per 15 juni 2022 een koepelorganisatie voor de 20ste-eeuwse militaria is geworden. Ook is inmiddels Korps Chef Taken (KCT) op landelijk niveau op de hoogte gebracht.

De VHM zal jaarlijks een participatie formulier verstrekken aan de aangesloten vereniging welke gebruikt kan worden bij het verlengen en aanvragen

van verloven en ontheffingen.

 

PARTICIPERENDE VERENIGINGEN;

 

SPREEWALDERS (VLGH)

HISTORISCHE RE-ENACTMENT VERENIGING NEDERLAND (HRVN)

www.hrvn.nl

   

FIRST ALLIED AIRBORNE ARMY COMMAND (FAAAC)

www.faaac.nl

 

VERENIGING HISTORISCHE MILITARIA (VHM)

www.livinghistory.nl

TRIPLE A LIVING HISTORY GROUP (AAALHG)

 www.triplea-livinghistory.nl

AMICAL BELGIAN SAS VRIENDENKRING (ABSAS)

Absas vriendenkring/ Bevrijders van het noorden (Facebook)

 

FRONTSOLDATEN LIVING HISTORY ASSOCIATION (LHA)

www.frontsoldaten.nl

Het bolwerk lg 

www.hetbolwerklg.nl

bottom of page