top of page

Informatie

Informatie Vereniging Historische Militaria (VHM), living history & reenactment.

Vereniging Historische Militaria

 • De Stichting Historische Militaria ("SHM") is opgericht te Bergen (NH) op 20 december 1990 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar onder nummer S41240620.

 • De SHM is op 25 september 1998 omgevormd tot de Vereniging Historische Militaria ("VHM") en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuid-Holland onder nummer 14059755.

 • De VHM heeft als doel: het actief bevorderen van de interesse in en de kennis over, met name twintigste eeuwse, militaire historie en voorts al het geen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

 • De VHM tracht dit doel te bereiken door onder andere het oprichten en instandhouden van thema- of werkgroepen, die deelnemen aan alle vormen van evenementen waarbij naar verwachting het doel bereikt wordt.

 • De VHM is medeoprichter van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis.

 • De VHM is sinds Juli 2022 een zelfstandige koepelorganisatie geworden.


Het bestuur:

 • Voorzitter: Dhr. F. Duinkerke 

 • Secretaris: Dhr. M. Zandvliet

 • Penningmeester: Dhr. J. Vet

 • ​​Algemeen Bestuurslid: Dhr. E. van Wijk

 • Algemeen Bestuurslid: Dhr. L. Mil 

 • Algemeen Bestuurslid/ Webbeheerder: Dhr. T. Zandvliet 

    

   

   

 

Donateurschap/lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt €50,- per kalenderjaar.  Voor minimaal €20,- per jaar steunt u de VHM als donateur. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar rekening nr. NL81ABNA0528790625, t.n.v. de VHM te Zoetermeer.

bottom of page