top of page

Justis & Wetgeving

Sinds 31 mei 2022 is vanwege een aanwijzing van het Ministerie van Justitie en Veiligheid duidelijk
geworden dat er geen door de minister erkende koepelorganisaties zoals bedoeld in de Circulaire
Wapen en Munitie, bestaan of zelfs maar kunnen bestaan. Dit verwoordt de minister aldus:

Uit de geldende wet en regelgeving vloeit voor de minister van Justitie en Veiligheid geen
publiekrechtelijke bevoegdheid voort om koepelorganisaties als zodanig te erkennen.

 

De gevolgen hiervan zijn:
1) Er kan geen enkele vereniging lid zijn van een erkende koepelorganisatie want die bestaat
niet.
2) Ook het LPLG is bij gevolg geen erkende koepelorganisatie.

 

Dat laatste wordt door de minister nog expliciet aldus verwoord:

Hierbij merk ik op dat in de Circulaire wapens en munitie 2019 staat opgenomen dat het Landelijk
Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) door mij is erkend. Voortschrijdend inzicht leert mij dat
ook voor het erkennen van het LPLG geen publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat.

En daarmee wordt de volgende conclusie onontkoombaar. Er kan geen sprake van zijn dat alleen
leden van verenigingen aangesloten bij het LPLG daarmee het redelijk belang bewijzen dat hen recht
geeft op een verlof tot het in het bezit hebben en/of dragen van blank-firing wapens.

 

Ook dat wordt door de minister expliciet verwoordt:


Het niet kunnen erkennen van de Vereniging Historische Militaria als koepelorganisatie in het kader van
de Wet Wapens en Munitie laat onverlet dat verenigingen die zijn aangesloten bij de Vereniging
Historische Militaria, dan wel door een lid van deze vereniging, een aanvraag om afgifte
(verenigings) verlof of ontheffing tot het voorhanden hebben van wapens kan worden ingediend bij
de tot afgeven daarvan bevoegde instantie.

 

En daarmee is in ieder geval duidelijk dat:


1) Het LPLG niet het alleenrecht in zake redelijke belang gebruik blank-firing wapens heeft.
 

2) Door lidmaatschap van de met name genoemde Vereniging Historische Militaria en
eventueel daarbij aangesloten verenigingen, dit redelijk belang bij monde van de minister
expliciet geborgd is.

De aanwijzingen van de minister in een officieel schrijven is op deze pagina in gescande vorm voor
downloaden beschikbaar gemaakt.

Koepel logo.jpg
bottom of page